تقویم برگزاری دوره آموزشی پهپاد

به دلیل ظرفیت محدود دوره ها، ظرفیت مربوطه بسیار سریع به اتمام خواهد رسید.
در صورتی که تمایل به ثبت نام دارید، ثبت نام خود را قطعی نمایید.

نام دورهوضعیتتاریخ برگزاریثبت نام
دوره عمومی مهارت خلبانی پهپاد (مولتی روتور) – ظرفیت ۱۰ نفربه زودی …لینک
دوره پهپادهای کشاورزی و سمپاش – ظرفیت ۵ نفر به زودی … لینک

تاریخ بعدی دوره ها، متعاقبا اعلام میگردد.