مشتریان مجموعه پهپادی شریف

لیستی که ملاحظه می کنید، لیست آخرین مشتریانی ست که هم اینک از پهپادهای سمپاش شریف در نقاط مختلف کشور استفاده می کنند. این لیست با گذشت زمان به روزرسانی می شود و مشتریان جدید و قدیم به آن اضافه می گردند.

نام مشتریمنطقه عملیاتپهپاد خریداری شده
آقای معاویخوزستان – اهوازپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای اسدیفارس – دارابپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای دلگشافارس – لامردپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای امیریآذربایجان غربی – نقدهپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای امیریآذربایجان غربی – نقدهپهپاد سمپاش شریف ۱۰ لیتری
آقای امیریآذربایجان غربی – نقدهپهپاد سمپاش شریف ۱۰ لیتری
آقای نوریهمدان – درگزینپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای کهنسالآذربایجان غربی – پیرانشهرپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای خلیلیقزوین – قزوینپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای طاهریزنجان – خدابندهپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای محبتیگلستان – گرگانپهپاد سمپاش شریف ۳۰ لیتری
آقای حاجب نژادبوشهر – شبانکارهپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای صمدیتهران – تهرانپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای علیجانیقزوین – قزوینپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای تاتورهایلام – مهرانپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای رسولیمازندران – ساریپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای عبدی پورایلام – دره شهرپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای نادری بنیچهارمحال و بختیاری – بنپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای فرحمندفارس – فساپهپاد سمپاش شریف ۲۰ لیتری
آقای سلیمانی صابر
آقای سلیمانی مهر
آقای مصطفایی
آقای سرخی
آقای عباباف
آقای حسینی
آقای ورچندیقزوین – بوئین زهراپهپاد سمپاش شریف ۱۰ لیتری

این لیست در حال بروزرسانی است …
لیست فوق بخشی از مشتریان و خانواده بزرگ پهپادهای سمپاش شریف است. ما در نقاط مختلف کشور، تیم های حرفه ای عملیاتی داریم که قادرند با بهترین کیفیت و قیمت خدمات درخواستی شما را انجام و به پایان برسانند.

مشتریان ما در قالب ناوگان بزرگ پهپادهای سمپاش شریف از حمایت مجموعه پهپادی شریف برای معرفی درخواست های ثبت شده در سیستم آنلاین ثبت خدمات سمپاشی با پهپاد بهره مند خواهند شد.

سیستم آنلاین ثبت خدمات سمپاشی با پهپاد