ثبت نام نهایی در دوره آموزشی

بدون خط فاصله

در گواهینامه درج می شود

در گواهینامه درج می شود

لطفا به تفکیک نوشته شود: استان/شهر/خیابان اصلی/کوچه/طبقه/واحد

بدون خط فاصله

لطفا کد تلفن شهری را درج کنید بدون خط فاصله

لطفا مبلغ باقیمانده را واریز کنید و رسید آن را بارگذاری کنید.

هزینه کامل دوره طبق توضیحات این لینک عدد ۳ میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.
در صورتی که بخشی از مبلغ را واریز کرده اید. لطفا باقیمانده آن را واریز کرده و رسید آن را بارگذاری کنید. اگر تمام مبلغ را واریز کرده اید، لطفا دوباره رسید واریزی خود را بارگذاری کنید.

شماره حساب: ۱۵۳-۲-۶۶۴۸۴۲۶-۱
شماره شبا: IR890550015300206648426001
شماره کارت: ۶۲۷۴۱۲۱۹۴۰۰۹۶۱۵۹
به نام شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (بانک اقتصاد نوین)