بازدید رئیس جمهور رئیسی از غرفه Sharif UAV در روز دانشجو

رئیس جمهور که در روز ۱۶ آذرماه، مهمان دانشگاه صنعتی شریف بود، بعد از سخنرانی از نمایشگاه فناورانه دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد. رئیس جمهور رئیسی در این بازدید از…