تصاویری از پهپادهای سمپاش شریف در نمایشگاه شیراز

در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، مجموعه پهپادی شریف با دو محصول جدید خود در حوزه پهپادهای محلول پاش در نمایشگاه آیفارم ۱۴۰۰ شرکت نمود. در این نمایشگاه…