موتور برق مناسب برای پهپاد سمپاش شریف

موتور برق مناسب پهپاد سمپاش شریف

پهپادهای سمپاش به علت مزایای بسیار، نسبت به روش های سنتی، در سال های اخیر مورد توجه کشاورزان در استان های مختلف قرار گرفته اند. از جمله این مزایا، می…